Kort fakta om aluminium

Metalliskt grundämne tillhörande borgruppen, grupp 3 i periodiska systemet. Det är en silvervit metall som lätt överdrages av en oxidfilm, ett s.k. passivskikt. Den är därför relativt stabil i luft och vatten. Löslig i saltsyra och natriumhydroxid (lut) men ej i salpetersyra. Upptäckt 1825 av H.C. Örsted. Aluminium är det 3:e vanligaste grundämnet i jordskorpan, medräknat syre som är vanligast. Aluminium förekommer aldrig fritt i naturen utan i föreningar huvudsakligen med kisel och syre samt olika konstellationer av alkali- och jordalkalimetaller. Den genomsnittliga halten av aluminium i jordskorpans bergarter är 8,1 %. För att underlätta överblicken av huvudelementen i den totalgeokemiska analysen anges elementen som oxider.

I vår berggrund och våra jordarter uppträder aluminium huvudsakligen som bergartsbildande mineral och till viss andel som sekundära mineral som bildats genom vittringsprocesser. De bergartsbildande mineralen domineras av olika typer av fältspater, dels alkalifältspater i form av mikroklin, ortoklas och albit och dels av plagioklaser som utgör en kontinuerlig serie med olika kemisk sammansättning. I jordskorpan uppskattas andelen silikatmineral till 95 % varav fältspaterna utgör 60 % och kvarts 12 %. Aluminium ingår även i mer eller mindre stor utsträckning i andra silikatmineral. Den viktigaste källan för framställning av aluminium är malmen bauxit med bl.a. mineralen diaspor och böhmit AlO(OH) samt gibbsit Al(OH)3

Värt att notera är att mineralen i våra leror till stor utsträckning består av olika aluminiumsilikat. Lerfraktionens (material < 0,002 mm i kornstorlek) halt av aluminium kan uppgå till 20 vikt-% Al2O3.

Det aritmetiska medelvärdet ligger nära 12,6 vikt-% och detta visar att aluminiuminnehållet i jordarten är något underrepresenterad med hänseende till berggrundens sammansättning. En förklaring till detta kan vara den relativa effekten som en förhöjd kvartshalt i jordarten har på andra element vid beräkningen. Med en bergartssammansättning svarande mot ett svenskt genomsnitt blir halten 15,1 % Al2O3. I detta fall ingår 7-8 % basiska bergarter i den relativa fördelningen hos urberget.

 

Aluminium Tabellfakta

Kemiskt tecken Al
Atomnummer 13
Atomvikt 26,98
Specifik vikt  2,70 g/cm3
Smältpunkt 660o C
Kokpunkt 2300 (2467) o C
Omvandling från Al till Al2O3   1,88988